×

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul (2)
 • Vprašanje:

  V zadnjem času se v povezavi z dogodki v Turčiji v medijih pojavljata dve različici imena glavnega mesta: Istanbul in Carigrad.

  Ker Pravopis od gesla Carigrad napoti h geslu Istanbul kot k nevtralnejši različici, me zanima, ali ne bi bila pravilnejša sodobna oblika Istanbul (Carigrad pa le v zapisih, ki se nanašajo na starejša zgodovinska obdobja).


  Odgovor:

  S sklepanjem, da je v paru imen Istanbul – Carigrad prvo sodobno, drugo pa arhaično, se, ne glede na napotilo v pravopisnem slovarju, ne moremo povsem strinjati. Res pa je, da ste ob izbiri nevtralne različice imena lahko v zadregi, saj vas pravopisna pravila usmerjajo drugače kot pravopisni slovar.

  Po pravopisnih pravilih iz leta 1990, ki sledijo tradiciji povojnih pravopisov (1962 in 1950), velja, da uporabljamo v slovenščini domače ime Carigrad (§ 191), Istanbul pa le v mednarodnem poštnem prometu (§ 192), torej podobno kot Wien za Dunaj in Roma za Rim.

  Pravopisni slovar (2001) pa je, kot ste ugotovili že sami, za nevtralno različico izbral mednarodno poimenovanje Istanbul, saj uporabnika usmerja nanj tako pri zapisu Carigrad kot tudi pri zapisih zgodovinskih naselbin Bizanc in Konstantinopel. Razlogi za tako spremembo v kodifikaciji žal niso znani, prav tako je ni mogoče utemeljiti (1) niti s stanjem v jezikovni rabi, saj naši gradivski viri pričajo, da je v slovenščini vedno prevladovala raba slovenskega imena Carigrad (tudi po izidu pravopisa 2001), (2) niti z zgledovanjem po podobnih primerih, npr. Dunaj – Wien, kjer se v vsakodnevnem sporazumevanju odločamo za domačo obliko.

  Poleg tega k domači obliki Carigrad usmerja s svojimi priporočili tudi vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI): http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/PROJEKTI/Registri/KSZI/tuj_imena.pdf

  Ime Carigrad je staro slovansko ime, ki ga je poznala večina slovanskih jezikov, v slovenščini pa se je ohranilo najdlje in ga standardizacijski priročniki (že omenjena pravila Slovenskega pravopisa in Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku) priporočajo pred uradnim mednarodnim poimenovanjem.

  Naj navedem še nekaj opažanj, ki so povezana z opazovanjem rabe obeh imen:

  - v zadnjem času zlasti mlajši govorci slovenščine in tisti, ki so bolj povezani z mednarodnim prostorom, obliko Carigrad opuščajo in jo opisujejo kot starinsko,

  - slovenski govorci očitno občutijo ime Istanbul manj tuje kot Paris, Wien ali Venezia, kar utira pot mednarodnemu poimenovanju;

  - v določenih okoljih je tuje ime bolj razširjeno tudi zato, ker se pojavlja v stalnih zvezah in imenih: tako lahko zasledimo zvezo istanbulski bienale, ne pa tudi carigrajski bienale (po drugi strani pa npr. korpus Gigafida kaže enako število zapisov carigrajska deklaracija in istanbulska deklaracija);

  - na pogostnost imena zagotovo vplivajo tudi lektorske službe časopisnih hiš, ki se odločajo za eno ali drugo različico (sodeč po gradivu npr. v Delu imena Carigrad skorajda ne najdemo).

  Glede na povedano je torej očitno, da je slovensko ime Carigrad v rabi živo in da ga večina govorcev slovenščine še vedno sprejema kot nevtralno, torej se ne nanaša zgolj na zgodovinsko naselje. Res pa je, da ga v nekaterih okoljih že dosledno zamenjujejo s turškim oz. mednarodnim Istanbul. Sodeč po izkušnjah iz preteklosti, slednja največkrat prevladajo (Solnograd -- Salzburg, Inomost -- Innsbruck) in izrinejo domača poimenovanja.

  Na podobno vprašanje, povezano z imeni ukrajinskih mest, smo v svetovalnici že odgovorili:

  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/41/ruska-imena-ukrajinskih-mest

  Helena Dobrovoljc (junij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.