×

Ujemanje osebka srednjega spola v dvojini in povedka
 • Vprašanje:

  Prosim Vas za pomoč pri naslednji jezikovni dilemi. Zanima me, katera glagolska oblika v povedku je pravilna, če imamo osebek, zložen iz dveh samostalnikov srednjega spola, katerih jedri sta enaki, prilastka pa sta različna.

  Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta se strinjala/sta se strinjali ...

  Slovensko in hrvaško mesto sta bila/sta bili ...

  Zavedam se, da kadar sta v osebku dva različna samostalnika srednjega spola, je spol glagola v povedku moški (mesto in podeželje sta bila), razumljiva mi je tudi glagolska oblika v povedku, ki sledi osebku s samostalnikom srednjega spola v dvojini (dve mesti sta bili). Rada pa bi vedela, katera oblika glagola je pravilna v primeru, da imamo osebek iz dveh samostalnikov srednjega spola, katerih jedri sta enaki, prilastka pa različna.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo v svetovalnici že odgovorjeno, in sicer se je vprašanje dotikalo ujemanja dvojinskega srednjespolskega osebka z glagolom. Čeprav bi v tem primeru logično pričakovali srednjespolsko dvojinsko obliko, se glagol pojavlja v moškem spolu:

  Leta 1795 sta imela Trnovo in Krakovo devet firtelčarjev.

  Vaš primer je zanimiv, saj je jedro osebkove besedne zveze mogoče v nadaljnjem sklicevanju izraziti z enim samostalnikom, npr.:

  – Slovensko in hrvaško mesto sta bila/sta bili ... || Obe mesti sta zato podpisali ...

  – Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta se strinjala/sta se strinjali ... || Ministrstvi (za kulturo in izobraževanje) sta se strinjali, da je …

  Naši slovničarji se o tem še ne dovolj raziskanem in zato tudi ne kodificiranem problemu niso razpisali. Da bi lahko z gotovostjo trdili, kako ljudje uporabljajo glagol v tem položaju, bi potrebovali zahtevnejšo jezikovnotehnološko poizvedbo. Šele tedaj bi dobili podatek o raznovrstnih samostalnikih srednjega spola v tej skladenjski poziciji. Paberkovalno (in zato tudi precej intuitivno) lahko ugotovimo, da se dva samostalnika srednjega spola (iskali smo samostalnik ministrstvo) večkrat ujemata z glagolom v moškem kot v srednjem spolu, in to ne glede na to, da je osebek ponovljen. Odgovor na vaše vprašanje je torej: v rabi se pojavljata obe glagolski obliki, prevladuje pa ujemanje priredno zloženega osebka z glagolom v moškem spolu.

  Gradivo:

  · Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor sta 25. 1. 2010 sklenila Pogodbo o obdelavi in dostopanju do osebnih podatkov v evidencah .

  · … za izvrševanje uredbe pristojna Ministrstvo za zdravje (Urad RS za kemikalije) in Ministrstvo za okolje in prostor.

  · Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor sta Vlado Republike Slovenije seznanila s poročilom o prostorskem načrtovanju ….

  · Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor sta Vlado Republike Slovenije v četrtek 28. 10. 2010 seznanila z informacijo o nadaljevanju postopka.

  · Kljub tako sprejetemu sklepu vlade sta Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor kasneje iskala investicijsko dražjo, prometno ter z vidika varstva in ...

  · Pred nedavnim sta obrambno ministrstvo in ministrstvo za gospodarske dejavnosti organizirali zelo obiskan in vsebinsko kakovosten mednarodni seminar o protidobavah.

  · Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo za okolje in prostor sta ZAG Ljubljana pooblastili za pregled obratovanja žičniških naprav v Republiki Sloveniji …

  Helena Dobrovoljc (september 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.