×

Raba nepravega predloga »tekom«
 • Vprašanje:

  Kako ustrezneje napisati povedi tipa Vse to je spoznal tekom življenja.?
  Meni se možnost Vse to je spoznal med življenjem. nikakor ne zdi primerna. Prosim za napotek, kje naj o tem najdem več.


  Odgovor:

  Predlog tekom je nepravi predlog in o njegovem slovničnem vedenju (veže se z rodilnikom) in sopomenki med lahko preberete več v Slogovnem priročniku, v katerem je med drugim zapisano tudi, da ga »jezikovni standard […] zaradi tujerodnosti bodisi odsvetuje (in namesto njega priporoča predlog med) bodisi uvršča v publicistiko in pisarniško ali uradniško rabo«.

  Zadnjo navedbo pa je treba še dodatno pojasniti.

  Stari pravopis iz leta 1962 je tekom res označeval z »ničlo«, kar pomeni, da za knjižno rabo ni bil dovoljen (str. 8, SP 1962):

  °tekom predl.: tekom leta med letom, tekom treh dni v treh dneh, tekom časa s časom, tekom dogodkov z dogodki

  Vendar pa so že novejši slovarji to normativno prepoved omilili in predlog tekom funkcijsko okvalificirali kot pisarniško jezikovno sredstvo, kar v terminološkem sistemu SSKJ npr. pomeni naslednje:

  SSKJ
  pisar.
  § 134 Beseda, pomen ali zveza, značilna za pisarniško, poslovno, včasih togo izražanje (beležiti, glasom).

  SSKJ2 (dodan pridevnik merodajen)
  pisar.
  § 135 Beseda, pomen ali zveza, značilna za pisarniško, poslovno, včasih togo izražanje (beležiti, glasom, merodajen).

  Tudi pravopisni slovar (SP 2001) ohranja funkcijsko oznako, a namesto SSKJ-jevske pisar. uporabi urad. (= uradovalno), iz opisa v pravilih pa je razvidno tudi, da pravopis izpusti vrednotenje (= togost) uradovalnega jezika:

  urad.
  § 1061: jezikovna prvina, značilna za besedila uradov, ustanov, podjetij in na splošno za poslovanje

  Pravopisni slovar kaže na več mogočih nadomestil za predlog tekom, npr.:

  • nesreča tekom vožnje > nesreča med vožnjo
  • tekom časa se bo to uredilo > sčasoma se bo to uredilo
  • odgovoriti tekom enega meseca > odgovoriti v enem mesecu

  Nepravi predlog tekom (le 3796 zadetkov) je danes rabljen redko, kar je zagotovo posledica lektorskih prepovedi (Sršenov Jezik naš vsakdanji), povzročenih tudi s purističnimi vzgibi (hrv. tijekom, tokom).
  Redka raba predloga tekom se tako nanaša na označevanje daljšega časovnega obdobja (tekom celega dne, tekom leta, tekom študija) in v uradovalnem jeziku najpogosteje v zvezi tekom postopka, ki naj bi ga pomensko ustrezno nadomeščala zveza: v obdobju trajanja postopka. Očitno se pogosto namesto predloga tekom vsiljuje predlog skozi (tekom leta je pridno študiral > skozi leto je pridno študiral), ki pa tudi ni normativno nevtralen, saj so ga lektorji pomensko omejevali in dopuščali zgolj v prostorskem in ne tudi časovnem pomenu, v slednjem pa nadomeščali s čez (čez leto je pridno študiral).

  In še odgovor na vprašanje:
  Tudi vaš zgled Vse to je spoznal tekom življenja bi zapisali drugače takole: Vse to je spoznal v obdobju svojega življenja, Vse to je spoznal v svojem življenju … Raba predloga med res ni ustrezno nadomestilo, čeprav primerjava rabe obeh predlogov v korpusu Gigafida kaže na močno prevlado predloga med.

  Kot vidite, je bila v preteklosti raba posameznih besed obremenjena s slogovnimi omejitvami, ki niso bile slovnično, temveč puristično motivirane, pogosto pa vezane na zapovedi, ki se niso oblikovale iz jezikovne rabe, temveč so bile pogosto plod dogovora lektorjev v časopisnih hišah in so od tam postopoma prehajale v splošne priročnike. Danes se tako pogosto srečujemo z zelo neuravnoteženim izrecnim prepovedovanjem posameznih besed (npr. razkorak v pomenu ‘razhajanje’), dopuščamo pa novejše jezikovne prvine, ki podobne obravnave v preteklosti niso bile deležne.

  Helena Dobrovoljc (julij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.