×

Raba predlogov »z« in »iz« ob abstraktnih samostalnikih
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno: iz/z zornega kota, iz/z vidika, s/iz perspektive?


  Odgovor:

  Kot narekuje obstoječa pravopisna norma (Slovenski pravopis 2001 in Slovar slovenskega knjižnega jezika), se v zvezi s samostalniki vidik in perspektiva in v zvezi s samostalniško besedno zvezo zorni kot uporablja predlog z oz. njegova nezveneča varianta s. V obstoječih normativnih priročnikih je taka raba označena kot publicistična, kar pomeni, da je značilna zlasti za dnevni in revialni tisk ter za druge oblike javnega sporočanja.

  Rabo predlogov z/s in iz pa je mogoče tudi pomensko utemeljiti, saj velja, da se uporabljata zlasti za izražanje prostorskega izhodišča: predlog iz za izražanje premikanja iz notranjosti predmeta ali prostora navzven, predlog z (s svojo nezvenečo varianto s) pa za izražanje usmerjenosti z zgornjega dela česa ali s površine. Če torej razumemo samostalnike zorni kot, vidik in perspektiva kot 'stališče' oz. kot 'merilo za presojanje česa' (prim. zvezo: stati na stališču), potem lahko stvari presojamo le s stališča, z zornega kota, z vidika in s perspektive.

  Polona Gantar (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.