×

Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z besedo življenje, kadar gre za življenje več ljudi. Primer:

  Načelo sorazmernosti mora imeti instrumentalno moč, ki daje smisel abstraktnim zakonskim zahtevam in prepovedim pri vsakdanjem oblastnem poseganju v življenja ljudi.

  A bi moralo pisati: /.../ poseganju v življenje ljudi?

  Podoben primer je tudi "dno jezera":

  Dna kotanj so uravnana z ilovnato naplavino, kar nakazuje na občasno ojezeritev njihovih dnov in na odlaganje poplavnega sedimenta.

  A bi morala biti beseda dno v ednini? Primer:

  Dno kotanj je uravnano z ilovnato naplavino, kar nakazuje na občasno ojezeritev njihovega dna in na odlaganje poplavnega sedimenta.


  Odgovor:

  dno jezera, kotanje

  Kadar smo pri opisovanju nečesa bolj konkretni in se osredinjamo le na pojav/predmetnost, ki ga/jo opisujemo, smo navadno tudi pri številu natančnejši:

  • … pred nami je pet dreves in vseh pet krošenj je …
  • … dna vseh opazovanih kotanj so …

  Če pa želimo, da naše opisovanje konkretnosti dobi univerzalnejše, splošne razsežnosti, kar se pogosto dogaja v strokovnem jeziku, npr. da opisani pojav velja za vse podobne, pogosteje uporabljamo edninsko obliko:

  • … dno kraških kotanj je vedno …

  Ohranjanje edninskega števila samostalnika neodvisno od oblike, ki jo zahteva glagol, je pogosto v stalnih besednih zvezah, frazeologiji:

  • … bili smo priča … (redkeje: bili smo priče …)

  življenje

  Pri rabi samostalnika življenje je treba ločiti med različnimi pomeni samostalnika: kot pojmovnega ga uporabljamo najpogosteje kot edninskega, tj. neštevnega:

  • začetek življenja …
  • Niso se bali življenja …
  • način družinskega življenja

  Če se pojavlja tudi v neosnovnih in prenesenih pomenih, npr. v pomenu ‘človek’, je vedno števen:

  • Večje število požarov v Grčiji je namreč zahtevalo več deset življenj, mnogo ljudi pa je bilo ranjenih.

  Če ga uporabljamo kot pojavno obliko bivanja v smislu reinkarnacije, bivanja v različnih starostnih obdobjih in podobno, je števen:

  • Jonatan Livingston Galebje priznal, da je moral skozi veliko življenj, preden se mu je posvetilo, da je življenje še nekaj drugega kot jesti, kot živeti za trenutek.

  Množinska raba samostalnika življenje v zvezi posegati v življenja ljudi ni napačna, je pa redka, zato bi – izhajajoč iz zgoraj omenjenega pomenskega razlikovanja – svetovali edninsko obliko:

  Načelo sorazmernosti mora imeti instrumentalno moč, ki daje smisel abstraktnim zakonskim zahtevam in prepovedim pri vsakdanjem oblastnem poseganju v življenje ljudi.

  Tudi druge (abstraktne) samostalnike v tem kontekstu uporabljamo v ednini:

  • posegati v razmišljanje ljudi
  • posegati v čustvovanje ljudi
  • posegati v zasebnost ljudi

  Helena Dobrovoljc (oktober 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.