×

Zloženke s kratico v prvem delu: z vezajem ali brez njega?
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je zapis WC-školjka pravilen ali bi ga morala pisati brez vezaja. Ali bi bilo glede na zapisano ustrezno tudi WC-deska in WC-sedež ali delam napako, če razmišljam o teh besedah kot o podrednih zloženkah?


  Odgovor:

  V pravilih Slovenskega pravopisa 2001 in Toporišičevi Slovenski slovnici (2000) so zveze kratice in polnopomenske jedrne besede zapisne z vmesnim vezajem in poimenovane zloženke. Razmerje med kratico in jedrno besedo je podredno (kratični del je določilo jedrne besede): WC-školjka.

  Podobno kot za kratice velja po SP 2001 za vse samostalniške besede, ki se (navadno le) v zvezi z drugim samostalnikom vedejo kot nepregibne, pravopis pa zanje predvideva dvojnični zapis, in sicer neprednostno dopušča tudi zapis narazen:
  mesoizdelki tudi meso izdelki
  safarisrajca tudi safari srajca
  filtervrečka tudi filter vrečka

  V sodobni jezikovni rabi se število takih zvez pod vplivom angleščine podeseterilo in pisanje skupaj postaja bolj izjema kot pravilo. Že sestavljavci SSKJ so se odrekli zloženkam in prve dele teh besednih zvez označili kot »nesklonljive prilastke«:

  SSKJ
  témpera tudi têmpera -e ž (ẹ̑; ȇ) um.  
  1. [...] neskl. pril.: tempera barve; tempera tehnika

  V drugi izdaji SSKJ (2014) pa so določilo spremenili v »v pridevniški rabi«:

  ánanas -a m (ȃ)
  [...] v prid. rabi: ananas liker

  Pri kraticah v zvezah pa so se odločili drugače: v prvi izdaji SSKJ je bila prepoznana skladenjska prekrivnost zvez ananas like in ptt promet. V drugi izdaji SSKJ (2014) pa razlikujejo med sicer skladenjsko prekrivnimi enotami, in sicer na osnovi tega, ali je v prvem delu kratica ali ne. Zato zveze kot ananas liker pišejo kot besedne zveze, zveze ptt-promet pa kot zloženke:

  SSKJ
  ptt in PTT [peteté] ž neskl., tudi ptt ptt-ja in PTT PTT-ja m (ẹ̑) kratica pošta, telegraf, telefon: [...] neskl. pril.: ptt promet; ptt storitve

  SSKJ 2
  PTT in ptt -ja [pẹtẹté -êja tudi pətətə̀] m (ẹ̑ ȇ; ə̏)
  krat. pošta, telegraf, telefon: [...] prvi del zloženk: PTT-promet; PTT-storitve; PTT-podjetje

  Kakšen pa je predlog Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU?

  Decembra 2019 je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU v javno razpravo predala prvi dve poglavji prenovljenih pravopisnih pravil. Eno od novih poglavij obravnava krajšave in so v njem obravnavane kratice, okrajšave, simboli in formule, tudi če nastopajo v besedni zvezi. Predlagano pravilo se glasi:

  Kratice v besednih zvezah nastopajo kot nesklonljive samostojne enote (EKG laboratorij, ABS zavore, UV žarki, AV oprema).

  Tudi v ePravopisu, ki nastaja ob pravopisnih pravilih, se v teh primerih uveljavlja zapis narazen, uveden s pojasnilom »nesklonljivo v zvezi«, ki nakazuje na drugačno vedenje teh besed, če nastopajo samostojno.

  Utemeljitev spremembe pravila si lahko preberete na spletišču Pravopisne komisije http://pravopisna-komisija.sazu.si/Pravopis80/Krajšave.aspx

  Tule pa na kratko:

  1. Skladenjsko sta EKG laboratorij in akvarel barvice prekrivna.
  2. Nekatere kratice so dejansko pridevniške že po nastanku (UV žarki 'ultravijolični', AV učinki 'avdiovizualni'), zato pri njih zahteva po pisanju vmesnega vezaja nikoli ni bila skladenjsko utemeljena.
  3. Problemi nastajajo tudi pri zvezah, v katerih je kratica umeščena pred katero drugo pridevniško prvino (CRP hitri test), ter v prirednih zvezah s pridevniško prvino in skupno odnosnico (EU in bilateralni projekti), saj izpustnega vezaja v takem primeru ni mogoče uporabiti, ker ista prvina ne more biti hkrati samostalniška odnosnica in del zloženke.

  Preberite tudi odgovor na naslovu: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2567/zloženke-s-kratično-ali-črkovno-prvo-sestavino

  Opozorimo naj, da do potrditve vseh poglavij novih pravopisnih pravil veljajo pravila SP 2001, čeprav jih ne upoštevajo tudi že najnovejši slovarji (eSSKJ: ADHD: ADHD sindrom).

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (februar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.