×

Publicistični izrazi v pravnih besedilih
 • Vprašanje:

  Kako je z uporabo besed oz. besednih zvez, ki so v SSKJ označene s kvalifikatorjem publicistično? Ali je pravilno oz. dovoljeno uporabljati te besede oz. besedne zveze v drugih besedilih, npr. pravnih, ali jih je treba zamenjati s slogovno nezaznamovanimi izrazi?

  Primeri: v ta namen; z izjemo; kar zadeva


  Odgovor:

  V Uvodu Slovarja slovenskega knjižnega jezika piše, da je z oznako oz. kvalifikatorjem publicistično označena »[b]eseda, pomen ali zveza, značilna za dnevni in revijalni tisk ter za druge oblike javnega sporočanja«. Te jezikovne prvine so bile v času nastanka SSKJ res značilne za publicistična besedila, a njihova pojavnost ni bila brezizjemno povezana le s publicističnimi besedili, saj so se pojavljale tudi v drugih besedilih (npr. pravnih, uradovalnih), kar velja še danes. Njihova raba zaradi kvalifikatorja publicistično danes ni nedovoljena ali nepravilna in ne pomeni mehaničnega zavračanja in zamenjevanja. Res pa je, da kvalifikator publicistično v SSKJ pogosto označuje stilistično manj sprejemljive, okornejše, nezaželene prvine jezika, povezan je torej z negativnim vrednotenjem jezikovnih prvin, ki naj bi jih jezikovno ozaveščeni pisec zamenjeval s slogovno nezaznamovanimi.
  Ob tem se je treba zavedati, da je zadnja knjiga SSKJ izšla leta 1991, slovarsko gradivo je še precej starejše, ob sodobnem pretresu gradiva pa bi ugotovili, da so mnoge prvine, ki so v SSKJ označene s kvalifikatorjem publicistično, doživele spremembe, veliko od njih je postalo (v določenih okoliščinah) povsem nevtralnih in slogovno nezaznamovanih. Kljub temu so v pravopisnem slovarju Slovenskega pravopisa 2001 in drugi izdaji SSKJ sledili prvi izdaji SSKJ.

  namen
  SSKJ: publ. v ta namen, za ta namen je potrebna široka akcija
  SP 2001: publ. V ta, za ta namen je potrebna široka akcija za to

  izjema
  SSKJ: publ., v členkovni rabi, v zvezi z z razen2: z izjemo dveh dvoran je bilo vse zasedeno; časopis izhaja vsak dan z izjemo sobote; sadje dobro uspeva z izjemo poznih sort / z majhnimi izjemami so vsi enaki
  SP 2001: publ. z izjemo nedelje odprto razen

  zadevati
  SSKJ: publ. biti v zvezi, povezanosti s čim: ti problemi zadevajo različna področja človekovega življenja
  // v zvezi kar zadeva izraža omejitev trditve na predmet: kar zadeva mene, so stvari urejene; kar zadeva stroške, jih bomo že poravnali
  SP 2001: publ. Kar zadeva mene, so stvari urejene

  Zveze, ki jih navajate, so v jeziku danes zelo pogoste, značilne so v najrazličnejših besedilih, ustaljene tudi v pravnih besedilih (kar lahko hitro preverite s preprostim iskanjem na strani Vrhovnega sodišča RS). Raba omenjenih zvez ni nedovoljena ali nepravilna (še posebej, če gre za rabo ustaljenih zvez v stroki). Če pa se vam kljub temu zdi njihova raba slogovno okorna in je zamenjava z drugimi jezikovnimi sredstvi pomensko ustrezna, jih lahko zamenjate z drugimi izrazi, ki jih slovarji tudi ponujajo.

  Manca Černivec (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.