×

»Starš« v ednini: ponovno
 • Vprašanje:

  Kako je z rabo besede starš? Jo je dovoljeno uporabljati? Prevajalec namreč vztraja pri edninski obliki, ki je v SP 2001 označena s kvalifikatorjem neknj. pog. Res pa se ta oblika danes že pogosto pojavlja v časopisih, knjigah, na radiu itd. Zveza eden od staršev je podana v SP 2001, a se mi zdi, da v nekaterih primerih deluje okorno, tudi prevajalec je noče sprejeti.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili: Raba samostalnika starš v ednini.

  Sicer pa velja, da se edninska oblika starš v pomenu 'eden od staršev' v sodobnem slovenskem jeziku uporablja kot nevtralna leksikalna enota, kar izpričuje tudi zapis v Slovarju novejšega besedja. Z vidika rabe, in sicer tako glede pogostnosti kot tudi razpršenosti besedilnih virov, v sodobni slovenščini tako kvalifikacija »neknjižno pogovorno« (kot je navedena v SP 2001) kot »stilno obarvano« (SSKJ, Uvod, § 119) ne ustrezata več. V realizirani govorni in pisni normi danes edninska oblika živi ob needninski enakovredno, npr. kadar želimo govoriti ali pisati samo o enem od staršev (zlasti v pravnih besedilih, kjer je pomembno, da je referenca na posameznega starša izrecno izražena), npr.

  Sodni postopek dodelitve otroka v vzgojo in varstvo primernemu staršu je potekal dolgih sedem let;

  Poskusi staršev, da bi otroka naščuvali protidrugemu staršu, povzročajo pri otrocih zmedo, žalost in strah,

  kot tudi v primerih, kjer bi bilo mogoče ali celo pomensko in slovnično ustrezneje uporabiti množinsko ali dvojinsko obliko, npr.

  Mislim, da ni bilo nobenemu staršu ('nobenemu od staršev') žal, da so nas obiskali pri pouku;

  – Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmerje, ki omogočajo staršu (staršem), da se odločajo za rojstva svojih otrok.

  Polona Gantar (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.