×

Ustrezen zapis pridevnika: »pokrski« ali »pokerski«
 • Vprašanje:

  V Jezikovni svetovalnici sem našla dve obliki pridevnika, izpeljani iz samostalnika poker, in sicer pokrski in pokerski. Iskala sem ju na Franu, a ju nisem našla. Ko sem si ogledala sklanjanje samostalnika poker (rod. pokra in pokerja), mi je postalo jasno, da je upravičena tudi pridevniška dvojnica.
  Poiskala sem še eno podobno besedo, tj. pufer (rod. pufra in puferja) in spet na Franu nisem našla pridevnika, razen v besedni zvezi púferska kapacitéta vôde. Ko sem si ogledala samostalnik pufer, sem videla, da ga farmacevti sklanjajo le pufer pufra (tako je tudi v korpusu Gigafida 2.0). V korpusu Gigafida 2.0 je mogoče najti obe obliki, pufrski in puferski.
  Začeli so me zanimati pridevniki, izpeljani iz samostalnikov na -er. Tako sem v korpusu našla tudi take, kot so čartrski, gangstrski, helikoptrski, celo hekrski, na Franu pa opazila, da je rodilnik samostalnika bager tudi bagerja, pridevnik pa poleg do zdaj veljavnega bagrski tudi bagerski. Kako si vse to razlagati?


  Odgovor:

  Sodobni korpusi vključujejo najrazličnejša besedila najrazličnejših piscev in v njih lahko najdemo potrditev za malodane vsako »teorijo«. Pri pripravi slovarjev knjižnega jezika nam taka gradivska razpršenost ustreza, saj je naše izhodišče jezikovni sistem, ki ga v korpusu opažena odstopanja bodisi potrjujejo bodisi zamajejo. Zato se nam zdi prav, da se v korpus vključi čim večje število raznovrstnih besedil jezika različno veščih piscev, saj na ta način lahko opazujemo različnost jezikovnih izbir glede na žanre ali glede na bolj ali manj formalne položaje ubesedovanja.

  Pri pridevnikih, ki so izpeljani iz samostalnikov na -er, moramo razumeti besedotvorno pravilo, ki pridevnike na -ski izvaja iz govorjene podstave samostalnika. (O tem tudi v odgovoru »Zapis neobstojnega polglasnika: »sejemski« in »ministrski«):
  (1)
  Če je v samostalniku na -er zapisani e izgovorjen polglasniško, ga pri pregibanju izpuščamo, npr. september [septêmbər], septembra, zato je brez pisnega e tudi pridevniška oblika (septembrski).

  • september [septêmbər], rod. septembra > septembrski
  • meter [mêtər], rod. metra > metrski

  In obratno:
  (2)
  Če zapisanega e pri pregibanju samostalnika ne izpuščamo, temveč mu podaljšamo osnovo z e, npr. helikopter, rod. ed. helikopterja, ima pisni e tudi pridevniška oblika (helikopterski).

  • helikopter [helikopter], rod. helikopterja > helikopterski
  • čarter [čárter], rod. čarterja > čarterski

  Vaše vprašanje pa razkriva še hibridno možnost:
  (3)
  Če je pri pregibanju mogoča tako prva kot druga možnost, namreč bodisi izpuščanje polglasnika bodisi daljšanje osnove z -j, s tem lahko pojasnimo tudi besedotvorne dvojnice, npr.:

  • bager, rod. bagra tudi bagerja > bagrski ali bagerski (SSKJ, SP 2001)

  Takih samostalnikov, pri katerih je v knjižnem jeziku izpričana dvojnost sklanjanja (poker, pufer) in s te perspektive pridevniške dvojnice (pokrski/pokerski, pufrski/puferski), ni veliko, res pa je tudi, da pridevniki še niso bili uslovarjeni (navedene oblike sledijo aktualni rabi, ugotovljeni po korpusu, gl. spodnji prikaz gradivske raziskave v preglednici):

  • pufer, rod. pufra tudi puferja > pufrski ali puferski
  • poker, rod. pokra tudi pokerja > pokerski ali pokrski
  • sfinkter, rod. sfinktra tudi sfinkterja > sfinkterski ali sfinktrski
     
     
   Screenshot 2021-01-08 at 12.54.02.png

  Razlog za dvojne paradigme

  Pri samostalnikih na končni r je treba opozoriti, da se norma oziroma občutenje nevtralnosti pregibalnega/sklanjatvenega vzorca spreminja: npr. samostalnik poker smo v 60. letih povsem navadno sklanjali s podaljšano osnovo, o čemer priča Slovenski pravopis 1962:

  SP 1962
  poker -ja m |hazardna igra na karte|

  V SSKJ (1970), SP 2001 in SSKJ (2014) pa je uvedeno tudi sklanjanje z izpuščanjem samoglasnika:

  SSKJ 2014
  póker -kra tudi -ja m (ọ́) igr. hazardna igra s kartami, pri kateri zmaga tisti, ki dosega v kombinaciji petih kart najvišjo vrednost: igrati poker

  Današnji pregled rabe v korpusih kaže, da samostalnik poker najpogosteje in večinoma sklanjamo z izpuščanjem samoglasnika, vendar pa se je še iz časov, ko je bilo daljšanje osnove prevladujoče, ohranil pridevnik pokerski in je tak tudi v rabi pogostejši:

  Gigafida 2.0

  • pokerski (70) – pokrski (16)

  Helena Dobrovoljc (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.