×

Različni pridevniki: »fotosintezen« ali »fotosintetski«?
 • Vprašanje:

  Botanični slovar ima iztočnico fotosintezno barvilo, torej je pridevnik fotosintezen (barvilo, ki sodeluje pri svetlobnih reakcijah fotosinteze).

  V besedni zvezi fotosintetski organizmi pa je v rabi druga vrsta pridevnika.

  Se da to ločevanje razložiti s pomenskim razločevanjem pridevnika, ki ga ta dva opravljata v teh dveh besednih zvezah?


  Odgovor:

  O tvorbi pridevnikov iz samostalnikov analiza in sinteza smo že pisali. Slovenski jezik besedotvorno deluje tako, da omogoča več načinov tvorbe pridevnika iz samostalnika oziroma tvorbo (potencialno) enakovrednih pridevnikov iz različnih samostalnikov.

  Tako je tudi s pridevnikoma fotosintezen in fotosintetski.
  Prvi je nastal iz samostalnika fotosinteza, drugi pa morda (po analogiji tvorbe pridevnika sintetski iz samostalnika sintetika) iz neobstoječega samostalnika *fotosintetik, saj se obrazilo -ski navadno veže na samostalniško besedotvorno podstavo z besedotvornim pomenom človeka kot vršilca dejanja. V slovarju sopomenk Sopomenke 1.0 izvemo še, da obstaja tudi pridevnik fotosintetičen, ki je morda tvorjen (po analogiji s pridevnikom sintetičen) iz neobstoječega samostalnika *fotosintetika.

  Tako tvorjeni pridevniki, ki so pravzaprav besedotvorne dvojnice, so lahko zunaj strokovnega izrazja zamenljivi, v terminologiji pa so pogosto vezani na točno določene stalne besedne zveze. To potrjuje tudi stanje v terminoloških slovarjih. Slovenski medicinski slovar na portalu Termania nas od pridevnikov fotosintetski in fotosintetičen usmerja k fotosintezen, kjer sta pridevnika fotosintetski in fotosintetičen navedena kot sinonima, v geslu pa lahko najdemo stalno besedno zvezo fotosintezno barvilo. Botanični terminološki slovar na Terminologišču pozna v vseh navedenih stalnih besednih zvezah le pridevnik fotosintezen; ta pridevnik je tudi edini naveden v SP 2001.

  Pomensko so pridevniki prekrivni, vsi se nanašajo na fotosintezo, razliko bi morda lahko našli le v besedotvornem pomenu, torej pomenu posameznih sestavin, iz katerih so tvorjeni:

  • fotosintezen <-- tak, ki je v zvezi s fotosintezo;
  • fotosintetičen <-- tak, ki je v zvezi s *fotosintetiko;
  • fotosintetski <-- ta, ki je v zvezi s *fotosintetikom.

  Ker pa sta podstavna samostalnika manj navadnih pridevnikov le hipotetična, je o realnih pomenskih razlikah težko govoriti.

  Iz tega lahko sklenemo, da je pridevnik, s katerim opišemo nekaj, kar se nanaša na fotosintezo, fotosintezen, pridevnika fotosintetski in fotosintetičen pa sta njegovi manj navadni dvojnici, ki nista primerni za terminološko rabo in sta vprašljivi tudi za rabo v knjižnem jeziku na splošno (SP 2001).

  Urška Vranjek Ošlak (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.