×

Zapis izraza »in house«
 • Vprašanje:

  Prosim vas za mnenje glede pravilnega zapisa in house. Trenutno se uporabljajo različni načini:

  • z ležečo pisavo,
  • vezajem,
  • narekovaji in navedbo t. i. in-house.

  Primeri:

  • Kot t. i. javna naročila in-house lahko opredelimo tista naročila oziroma razmerja, ko naročnik (zavezanec za javna naročila) podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni treba iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja.
  • Instituta naročil in-house direktivi 2004/18 ES in 2004/17 ES normativno nista urejali, ampak se je ta institut razvil s sodno prakso Sodišča Evropske unije.
  • ZJN-3 ureja štiri možne izvedbe javnega naročanja med osebami v javnem sektorju, in sicer vertikalno »in-house« naročanje ...


  Odgovor:

  Zavedamo se, da vaše vprašanje ni o podomačevanju, a vseeno: v slovenščini težimo k temu, da prevzete izraze podomačujemo oz. prevajamo, kjer je to mogoče, pri tem pa upoštevamo stopnjo ustaljenosti posameznega izraza – če se je izraz v slovenščini že dodobra ustalil v svoji citatni obliki, mu podomačitve ne vsiljujemo, se pa trudimo, da tako ustaljevanje »prehitimo« z uvajanjem domačih ustreznic tam, kjer je to mogoče. V terminologiji je prostora za nadomeščanje prevzetih oblik s podomačenimi manj kot v splošnem jeziku, hkrati pa so prav strokovnjaki in terminologi tisti, ki se trudijo za bolj slovensko strokovno izrazje. Nekaj zanimivosti o prevzemanju v slovenščini lahko preberete npr. v odgovoru Podomačen zapis glagola: zoomati ali zumati.

  Pregled dostopnih (terminoloških) slovarjev kaže, da je izraz in house ali in-house rabljen v terminologiji različnih strok. Pravni terminološki slovar na portalu Fran pozna besedni zvezi in house izvajalec in in house naročilo. V obeh geslih je prevzeti izraz zapisan pravopisno podomačeno, torej brez vezaja. Gesli s puščico vodita na sopomenki notranji izvajalec in notranje naročilo. O funkciji puščice lahko v uvodnem delu slovarja preberemo naslednje:

  »Neprednostni termini nimajo definicije, ampak s puščico usmerjajo k terminu, ki označuje isti pojem in ga je stroka opredelila kot priporočljivejši termin. Neprednostni termin je torej prikazan v kazalčnem slovarskem sestavku, v katerem je usmerjen na nadrejeni termin, ki je prikazan v polnem slovarskem sestavku.«

  Znotraj prava se torej namesto izraza in house priporoča rabo domačega pridevnika notranji. Še nekaj namigov o izrazu in house najdemo na portalu Termania. Veliki angleško-slovenski poslovni slovar ponuja prevodno ustreznico interen. Ta ima v splošnih slovarjih za slovenščino navedeno sopomenko notranji, ki je priporočena tudi v terminološki bazi Evropske unije IATE, kjer je izraz in-house naročila preveden kot notranja javna naročila.

  Sklenemo lahko, da je izraz in house v slovenščini (zlasti v besednih zvezah tipa in house naročilo) sicer ustaljen, a ga različne stroke poskušajo zamenjati s slovensko ustreznico notranji (pa tudi interen), kar priporočamo tudi v Jezikovni svetovalnici. Če želite uporabiti nepodomačeni izraz, ga seveda lahko, a pri tem priporočamo zapis brez vezaja, saj je vezaj pri zapisu del citatne podobe besede, ki pa se lahko tudi prilagodi slovenskemu jezikovnemu sistemu. Ta vezaja v taki funkciji ne pozna, zato se izraz pravopisno podomačeno zapisuje brez njega.

  Vsi načini dodatnega zaznamovanja prevzetega izraza, ki jih navajate, torej z ležečim tiskom, narekovaji in napovednim izrazom t. i., so legitimni (a neobvezni) in v slovenščini pogosto rabljeni za zaznamovanje nenevtralnih besed, pri večkratni rabi (zlasti znotraj istega besedila) pa se je smiselno odločiti za enega od njih in zapis poenotiti.

  Urška Vranjek Ošlak (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.