×

Izbira predlogov: »z« ali »ob«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v naslednjih primerih ustreznejša raba predloga z ali ob:

  • Z upoštevanjem/ob upoštevanju slednje odvisnosti izpeljemo Blasiusovo enačbo ...
  • Konstanti določimo z upoštevanjem/ob upoštevanju robnih vrednosti ...

  V SSKJ-ju sem ob omenjenem glagolniku zasledila primere rabe z obema predlogoma, tako da sem zdaj v dilemi, katerega uporabiti.

  Predvidevam, da bi raba predloga z v danih primerih izražala način, raba predloga ob pa pogoj. Raba katerega predloga oziroma pomena je torej ustreznejša? Ali bi lahko zvezo s predlogom ob prav tako uporabili za izražanje načina? Ali bi bilo ob rabi predloga ob (v pomenu izražanja pogoja) pred danimi glagoli primerno uporabiti še besedo lahko?


  Odgovor:

  V SSKJ sta zvezi ob upoštevanju in pri upoštevanju obravnavani v frazeološkem gnezdu, razlaga 'če bi upoštevali' pa sugerira nevtralnejšo ubeseditev. Prav tako razlaga v primeru: izid je sprejemljiv ob upoštevanju mladosti tekmovalcev glede na mladost in kvalifikator publicistično nakazujeta zapis predloga ob kot stilno manj primerno možnost.

  Ker pa zgledi iz SSKJ niso povsem identični vašemu primeru, si je rabo obeh predlogov v danem besedilnem okolju smiselno pogledati še na primerih aktualne jezikovne rabe. Ta kaže, da pomenska razporeditev predloga ob za izražanje pogoja in predloga z za izražanje načina ni izkazana. Najprej zato, ker pomenska razlika med pogojem, ki je potreben za uresničitev dejanja, in načinom poteka dejanja v realnih besedilnih položajih ni absolutno določljiva, zato tudi ni mogoče pričakovati, da obstaja v zavesti slovenskih govorcev jasno pomensko ločevanje med obema predlogoma. Nasprotno, raba kaže, da se oba predloga uporabljata tako za izražanje načina kot za izražanje pogoja in da sta v številnih primerih – vključno s pritegnitvijo pogojnega če, kot sugerira razlaga v SSKJ – medsebojno zamenljiva:

  • To bi pri končni ceni ob upoštevanju/z upoštevanjem le 10-odstotne marže prineslo prihranek prek 2.300 evrov.

  ali

  • To bi pri končni ceni, če upoštevamo le 10-odstotno maržo, prineslo prihranek prek 2.300 evrov.
  • Tako sicer enaki izdelki ob upoštevanju/z upoštevanjem dodatnih storitev postanejo tako različni, da ni več mogoča neposredna primerjava cen.

  ali

  • Tako sicer enaki izdelki, če upoštevamo dodatne storitve, postanejo tako različni, da ni več mogoča neposredna primerjava cen

  To, kar je za rabo obeh predlogov ključno, je dejstvo, da v nekaterih primerih zamenjava s pogojnim če ni mogoča:

  • Polnjenje rezervoarja poteka s črpalko ob upoštevanju/z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov skladno s Pravilnikom o UNP.

  ali

  • Polnjenje rezervoarja poteka s črpalko, *če upoštevamo vse varnostne ukrepe skladno s Pravilnikom o UNP.
  • Statistika ICCA obravnava srečanja strokovnih in znanstvenih združenj ob upoštevanju/z upoštevanjem naslednjih pogojev …

  ali

  • Statistika ICCA obravnava srečanja strokovnih in znanstvenih združenj glede na naslednje pogoje …

  ali

  • Statistika ICCA obravnava srečanja strokovnih in znanstvenih združenj glede na naslednje pogoje …
  • Pozidava mora potekati po normativih urbanizma ob kar največjem upoštevanju/s kar največjim upoštevanjem želja strank.

  ali

  • Pozidava mora potekati po normativih urbanizma, *če kar najbolj upoštevamo želje strank.

  Iz povedanega je mogoče zaključiti, da je uporaba predloga z v vašem primeru ustreznejša, če sledite dejstvu, da je kvalifikator publicistično v času nastajanja SSKJ pomenil stilno slabšo možnost, da pa distribucija v aktualni jezikovni rabi te razlike ne potrjuje, pač pa se, vsaj glede možne zamenjave s pogojnim veznikom če, govorci oz. pisci odločamo v skladu s pomensko nedvoumnostjo.

  Pri vključevanju besede lahko, ki je tako skladenjsko kot pomensko heterogena, je v konkretnem pa tudi podobnih primerih treba upoštevati pomenske posledice, ki jih vnaša v besedilo. Če gre za strokovno besedilo, kar sklepam iz primerov, ki jih navajate, bi vključitev besede lahko lahko zmanjšala oz. relativizirala v besedilu sporočeno trditev. Glede na to, da avtor prvotno take relativizacije ni vključil, menim, da bi moral biti poseg v tem smislu opravljen v soglasju z njim.

  Polona Gantar (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.