×

Kako razumeti slovarska napotila: stališče in mnenje (2)
 • Vprašanje:

  Pišem s prevajalskega oddelka Sveta v zvezi z besedno zvezo zavzeti stališče; tako glagol zavzeti kot stališče sta v SP in SSKJ označena kot publicistična:

  • ZAVZETI: publ. imeti, izraziti: kakšno mnenje, stališče boš zavzel / do njihovega dela je zavzel zelo kritičen odnos je bil zelo kritičen
  • STALIŠČE: publ. mnenje, pogled.

  Stališča ne moremo nadomestiti z drugim terminom, ker so tako poimenovani akti, ki se sprejmejo v Evropskem parlamentu in Svetu (Stališče Evropskega parlamenta, Stališče Sveta v prvi obravnavi). Zanima pa me, ali lahko v navedenem primeru uporabimo glagol zavzeti, tj. zavzeti stališče, ter ali lahko v uradnih besedilih (npr. zakonodajnih aktih) uporabljamo izraze, ki so v SP oz. SSKJ označeni kot publicistični.

  Bi torej lahko v navedenem primeru uporabili omenjeno besedno zvezo ali bi jo bilo bolje nadomestiti z manj zaznamovano zastopati stališče?

  Žal je zveza zavzeti stališče tudi v novem slovarju označena kot publicistična.
  Odgovor:

  Na podobno vprašanje z vašega oddelka smo že odgovorili: Kako razumeti slovarska napotila: stališče in mnenje

  Kot opažate sami, je bila oznaka publicistično v SSKJ pravzaprav normativna oznaka, ki je temeljila na analizi in normativnem vrednotenju leksike v obdobju nastajanja slovarja, tj. v obdobju 70. in 80. let. Tudi če bi odmislili dejstvo, da bi danes z oznako »publicistično« morali označevati najbolj značilne prvine publicistike, ki v sodobnem jezikoslovju ne velja več le za zgled slabega jezika, se je treba zavedati, da so tudi tako označene zgradbe doživljale spremembe, ki jih v odgovoru že omenjamo, npr. pomenske razlike med npr. uradnim stališčem in mnenjem. Te utemeljujejo, da avtomatske zamenjave pri pri prevajanju ne morete narediti in lahko uporabljate stališče. Glede zveze zavzeti stališče pa je takole: določene zgradbe, nekdaj označene kot publicistične, so danes nevtralne. Lahko bi se izrazili tudi: zagovarjati stališče, zastopati stališče

  Naj odgovorim še na vašo zadnjo pripombo: drugi izdaji SSKJ, torej t. i. SSKJ2, bi težko rekli »novi slovar«, saj je v njem le nekaj dodatkov (npr. iz Slovarja novejšega besedja) in posamezni sistemski popravki, niso pa bile opravljene leksikalne analize, na osnovi katerih bi lahko spreminjali slovarske sestavke v smeri, ki jo nakazana v prvem odgovoru v svetovalnici. Pri pripravi novega slovarja bo opravljen pregled gradiva, ki bo pričal o pomenskih premikih in spremenjeni hierarhiji v okviru posameznih slovarskih sestavkov, pa tudi o novostih, ki še niso bile umeščene v sistem. Vaš primer dobro ponazarja, kako pomembno vlogo ima posodobitev jezikovnega opisa, ki temelji na novem gradivu.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.