×

Vezaj in simbol v pridevniškem izrazu
  • Vprašanje:

    Rad bi se navezal na vprašanje o stičnosti števke in simbola merske enote, in sicer me zanima, ali lahko po enakem načelu tvorimo tudi pridevniške oblike z okrajšavami merskih enot, denimo 30-m skok (tridesetmetrski skok).
    Odgovor:

    Skupina, ki pripravlja pravopisni slovar kot gradivsko razširitev pravopisnih pravil, bo Pravopisni komisiji pri SAZU predlagala na enak način tudi pisanje pridevniških tvorjenk, kjer v drugem delu nastopajo okrajšane merske enote (20-g utež: dvajsetgramska utež). Seveda predlog velja le za tiste položaje, kjer je pričakovana ali zahtevana kratkost izražanja, ne priporočamo pa takega krajšanja v nevtralnih besedilnih položajih.

    Helena Dobrovoljc (maj 2015)


Prijavite se za odgovor