×

Lastnostni ali vrstni pridevnik: »pameten« • Vprašanje:

  Ali je pravilno pameten uporabnik energije ali pametni uporabnik energije?
  Pridevnik se nanaša na varčno in smotrno rabo energije.

  Odgovor:

  O lastnostnih in vrstnih pridevnikih ter njihovi rabi je v svetovalnici objavljenih že več odgovorov, npr. Snovni pridevniki in vprašanje večpomenskosti in Ali je kozarec "steklen" ali "stekleni"?.

  Oblika pridevnika kot levega prilastka ob samostalniku lahko primeru, ki ga podajate, izraža ali:

  1. Lastnostnost (pridevnik je lastnostni in izraža lastnost, ki se pripisuje samostalniku iz široke množice vseh potenicalnih lastnosti), izraženo z obliko, ki se v moškem spolu imenovalnika (ob neživosti tudi tožilnika) ednine končuje na -en oz. Ø, npr. pameten. Če bi pridevnik v levem prilastku stal za kazalnim (npr. ta pametni uporabnik) ali svojilnim zaimkom (npr. naš pametni uporanik) ali pa bi bil v besedilu predhodno že omenjen (npr. pametni uporabnik, o katerem smo govorili), bi se kljub svoji lastnostnosti v moškem spolu v zgoraj omenjenih sklonih končeval na -(n)i; v tem primeru gre namreč za skladenjsko določnost lastnostnega pridevnika.

  ali
  2) Vrstnost, če je uporabnikov z lastnostjo "varčna in smotrna, tj. pametna/modra raba energije" že toliko, da tvorijo (večjo) enotno skupino, ki jo ta lastnost določa kot tip glede na druge podobne skupine. V tem primeru ima pridevnik obliko, ki se v moškem spolu imenovalnika (ob neživosti tudi tožilnika) ednine končuje na -(n)i, tj. pametni.
  Obstoječi splošni slovarji slovenskega jezika (SSKJ, SNB, SSSJ – Sprotni slovar slovenskega jezika) takšnega vrstnega pomena zaenkrat še ne odražajo (prim. Fran, podobno velja za stanje v besedilnih korpusih; v korpusu Gigafida tako najdemo le en zgled, ki kaže na možnost razvoja takega pomena: /.../ kemijske dogodivščine, ki bodo čim bolj temeljito spremenile in nadgradile njihovo znanje in jih usposobile za pametne uporabnike (potrošnike) /.../.

  Glede na trenutno stanje se torej za želeni pomen priporoča raba pridevnika pameten zaenkrat še kot lastnostnega (torej z obliko, ki se končuje na -(n)i le ob skladenjski določnosti). Seveda ima pridevnik v tem primeru splošnejši pomen 'ki ravna v skladu z razumom, pametjo'; konkretizira ga šele samostalnik skupaj z desnim prilastkom (uporabnik energije), kar daje celoto "pametna (upo)raba energije".
  Raba pridevnika kot vrstnega pa seveda je mogoča, če se želi izrazito poudariti, da je skupina uporabnikov, ki jih zaznamuje lastnost 'varčna in smotrna, tj. pametna/modra raba energije', že dovolj prisotna oz. raste.

  Domen Krvina (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.