×

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi
 • Vprašanje:

  Pri maši molimo nicejsko-carigraisko veroizpoved, v kateri je tudi uradno besedilo in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Moje mnenje je, da bi bila ustreznejša raba tožilnika. Kakšno je vaše mnenje?


  Odgovor:

  Kakor kažejo slovarski priročniki, npr. SSKJ (pričakovati) in pregled korpusnega gradiva (zlasti korpusa Gigafida), glagol pričakovati predvideva vezavo s premim predmetom v tožilniku (torej pričakovati koga/kaj).

  Pri živih samostalnikih moškega spola je oblika za tožilnik enaka obliki za rodilnik (končuje se na -a), in to so tudi edini primeri, ki so v trdilnih povedih v korpusnem gradivu zaradi avtomatskega označevanja včasih pomotoma označeni kot rodilnik. Vendar pa lahko iz primerjave z neživmi samostalniki nedvomno sklepamo, da gre za tožilnik. Pri samostalnikih, ki ju navajate, torej (zgledi so iz korpusa Gigafida):

  • Vsa tri verstva učijo, da je Bog ustvaril vesolje, da se je razodel po prerokih in v svojih svetih knjigah pričakujejo vstajenje mrtvih in poslednjo božjo sodbo,;
  • Pričakovati življenje brez križev in težav je, kakor da bi lovili neuresničljive sanje.

  Drugače je seveda ob zanikanju, kjer prehaja premi predmet v tožilniku v rodilnik – vendar pa to velja ob katerem koli glagolu, ki predvideva tako vezavo.

  Ker pomensko-skladenjskih zadržkov glede na zgoraj povedano ni, bi v konkretnem primeru tožilnik pričakovali tudi glede na sklonsko rabo v latinskem izvirniku: ... et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam aetern**am* ...*

  Za konec ostane še vprašanje, zakaj je bil v konkretnem primeru rodilnik kljub predvideni tožilniški vezavi in trdilnosti povedi vendarle rabljen. Odgovor bi se lahko skrival v dejstvu, da so v verskih besedilih pogoste oblike in skladenjske zgradbe, ki ustvarjajo privzdignjen slog. Tudi partitivni rodilnik sodi med sredstva, s katerimi gradimo tak slog.

  Sicer se pojavlja zlasti ob snovnih samostalnikih (te dejanje namreč težje zaobseže v celoti). Več o tej tematiki:

  1. Raba sklonov ob glagolih dati in imeti
  2. Raba sklonov: učim se nemščino

  Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.